•     

سنگ سبز عتیق

  • سنگ سبز عتیق

  • ما را بیشتر بشناسید

استخراج سنگ از معدن

stone extracted from the mine

 

مرتب کردن سنگ ها برای انتقال

Arrange the stone for transfer

 

استفاده از سنگ در صنایع مختلف

use of stone in various industries.